پنجاه و دومین نمایشگاه هوایی پاریس افتتاح شد

پنجاه و دومین نمایشگاه هوایی پاریس با اولین نمایش عمومی جنگنده رادار گریز اف ۳۵ آمریکا افتتاح شد. در بخش هواپیماهای غیرنظامی اما رقابت اصلی بین ایرباس و بوینگ است.