نگاهی کامل به امواج الکترومغناطیسی و ماهیت و کارکرد آن‌ها (بخش اول)

نگاهی کامل به امواج الکترومغناطیسی و ماهیت و کارکرد آن‌ها (بخش اول)

در مورد امواج الکترومغناطیسی بسیار شنیده‌ایم. اما تا چه میزان با انواع مختلف این امواج و نحوه‌ی کاربرد و عملکرد آن‌ها در پدیده‌های مختلف انسانی و طبیعی آشنا هستیم؟