عملیات جدید جوانان فلسطینی در قدس نشانه شروع مرحله نوین انتفاضه است

امیرعبداللهیان عملیات شجاعانه و شهادت طلبانه سه جوان فلسطینی در روز جمعه اخیر را نشانه تحول و تغییر در روند مقاومت و شروع مرحله نوین انتفاضه فلسطین دانست.