عملیات شهادت طلبانه ۳ جوان فلسطینی؛ مشی مقاومت تغییر کرده است

عملیات شهادت طلبانه روز گذشته در مسجد الاقصی نشان داد جوانان مقاوم فلسطینی تصمیم گرفته اند با تغییر و توسعه مشی مقاومت فقط به استفاده از چاقو اکتفا نکنند.