معاون رئیس‌جمهوری افغانستان: خصومت‌ها‌ کشور را به پرتگاه سقوط نزدیک کرده

معاون دوم رئیس‌جمهوری افغانستان گفت خصومت‌های قومی و فشارها به حدی زیاد شده که گلوی مردم را فشرده و کشور و تمام دستاوردهای مردم را به "پرتگاه سقوط" نزدیک کرده است. محمد سرور دانش از فرد یا گروه خاصی نام نبرد اما گفت این "حلقات" تلاش دارند فضای دوستی را میان مردم افغانستان "تنگ و تلخ" سازند.