معمای خریدهای دفاعی ناموفق آبی و اناری ها/ ۱۳۹ میلیون یورو و تنها یک خرید موفق برای بارسا

زمانی بارسلونا با حضور کارلوس پویول، پیکه و رافا مارکز، کمترین مشکل را در خط دفاعی داشت ولی بازنشستگی پویول، حفره ای در قلب خط دفاعی بارسا ایجاد کرد که سال گذشته با اومتیتی پر شد.