وزیر ارتباطات، تغییرات مدل‌های ثروت آفرینی در انقلاب صنعتی چهارم را تشریح کرد

وزیر ارتباطات، تغییرات مدل‌های ثروت آفرینی در انقلاب صنعتی چهارم را تشریح کرد

وزیر ارتباطات اعلام کرد در انقلاب صنعتی چهارم، مدل کسب ثروت از مالکیت فیزیکی به مالکیت ایده تغییر خواهد کرد.