پیشنهاد وزیر کشور آلمان: معترضان تندرو نشانه‌گذاری الکترونیک شوند

وزیر کشور آلمان پیشنهاد کرده است که پیش از برگزاری نشست‌های بزرگ سران کشورها نظیر نشست سران گروه بیست در هامبرگ در هفته گذشته برای جلوگیری از شورش برای شناسایی معترضین شناخته شده به آنها دستبند الکترونیک زده شود.