چرا کارآفرینان نباید شادی خود را قربانی موفقیت استارتاپ کنند

چرا کارآفرینان نباید شادی خود را قربانی موفقیت استارتاپ کنند

باور عمومی غلطی که در میان فعالان فضای استارتاپی وجود دارد این است که کارآفرینان باید تمام زندگی خود را فدای شرکت کنند.

چرا کارآفرینان نباید شادی خود را قربانی موفقیت استارتاپ کنند

چرا کارآفرینان نباید شادی خود را قربانی موفقیت استارتاپ کنند

باور عمومی غلطی که در میان فعالان فضای استارتاپی وجود دارد این است که کارآفرینان باید تمام زندگی خود را فدای شرکت کنند.