کنترل گوشی هوشمند با لبخند زدن از طریق فناوری EarFS

کنترل گوشی هوشمند با لبخند زدن از طریق فناوری EarFS

پژوهشگران مؤسس‌های تحقیقاتی در آلمان، اخیرا سیستمی برای تشخیص دستورات حرکتی چهره از طریق گوش توسعه داده‌اند.