آیا می‌توانیم ذهنمان را جوان نگه داریم؟

آیا می‌توانیم ذهنمان را جوان نگه داریم؟

تحقیقات علمی نشان می‌دهند که کلید تیزهوشی و عملکرد بهینه‌ی مغز، به طرز تفکر انسان در مورد زندگی بستگی دارد.