افزایش ۶۳ درصدی درآمد دولت از مالیات خودروهای وارداتی

افزایش ۶۳ درصدی درآمد دولت از مالیات خودروهای وارداتی

مالیات دریافتی دولت از خودروهای وارداتی در سال گذشته، با ۶۳ درصد افزایش روبه‌رو بوده است.