برگزاری نخستین دور گفت‌وگوهای فرهنگی نویسندگان ایران و بوسنی

کشتار سربرنیتسا واقعیتی تلخ در تاریخ جهان است که ظلم ناشی از بی‌فکری‌ انسان‌نماها را به تصویر می‌کشد و ثبت آن برای جلوگیری از تکرار آن ضرورت دارد.