جایگاه رئیس جمهور ترکیه در اولین سالگرد کودتای نافرجام

در ترکیه تجمع‌های بزرگی در اولین سالروز کودتای نافرجام گروهی از نظامی‌های ناراضی برگزار شده‌است.