جنگ داخلی بین العربی ادامه دارد/ عربستان و شرکا به دنبال لغو میزبانی قطر

جنگ سیاسی بین عربستان و شرکا از یک سو و قطر از سوی دیگر مدام به میادین فوتبال کشیده می شود.