حرکت سیاسی جدید در افغانستان اعلام موجودیت کرد

حرکت سیاسی جدید به نام"محور مردم افغانستان" اعلام موجویت کرد و گفتند که به عنوان اپوزیسون دولت عمل خواهند کرد. بیشتر چهره‌های تشکیل دهنده این حرکت سیاسی مقام‌های سابق دولتی و سیاسیون هستند.