درخواست وزیر از اپراتورها براى ارائه بسته هاى ترکیبى

درخواست وزیر از اپراتورها براى ارائه بسته هاى ترکیبى

وزیر ارتباطات از اپراتورها درخواست کرد که تدابیری برای عرضه بسته‌های ترکیبی اتخاذ کنند.