در تابستان مراقب سلامت و زیبایی پاهایتان باشید

فصل تابستان باید از چند جنبه مراقب سلامت پا بود. به این دلیل که این فصل، وی‍ژه پوشیدن کفش صندلی است و به همین دلیل پا و سلامتی آن بیش از هر زمان دیگری مورد توجه است.