نشانه‌هایی از پیری زودرس بافت سلولی در کودکانی که کمتر می خوابند

نشانه‌هایی از پیری زودرس بافت سلولی در کودکانی که کمتر می خوابند

عدم خواب کافی شبانه در کودکانی که در سنین رشد قرار دارند، منجر به کوتاه شدن طول تلومرها و بروز نشانه‌های پیری در بافت سلولی می‌شود.