نگاهی کامل به امواج الکترومغناطیسی و ماهیت و کارکرد آن‌ها (بخش دوم)

نگاهی کامل به امواج الکترومغناطیسی و ماهیت و کارکرد آن‌ها (بخش دوم)

تمامی تابش‌های الکترومغناطیسی مضر نیستند. وجود تفاوت‌هایی در بخش‌های مختلف طیف مغناطیسی، باعث ایجاد تفاوت در اثرات این تابش‌ها روی محیط می‌شود.