چطور با سایت نیازمندی‌ها خرید و فروش انجام دهیم؟

چطور با سایت نیازمندی‌ها خرید و فروش انجام دهیم؟

همه ما در منزل و محل کارمان یا مغازه هایمان وسایلی داریم که فقط آن‌ها را خریده‌ایم و هیچ استفاده‌ای هم از آن ها نکرده‌ایم! البته شاید یک بار برای امتحان از آن‌ها استفاده کرده باشیم!