استفاده موفقیت‌آمیز از باکتری‌ها برای تامین توان میکروموتورها

استفاده موفقیت‌آمیز از باکتری‌ها برای تامین توان میکروموتورها

دانشمندان روشی کارامد را برای به حرکت در آوردن میکروموتورهای در یک جهت مشخص با استفاده از باکتری‌ها پیدا کرده‌اند.