اسید فرمیک و هیدروزین، سوخت‌ جدیدی برای خودروهای آینده

اسید فرمیک و هیدروزین، سوخت‌ جدیدی برای خودروهای آینده

استفاده از سوخت‌های جایگزین در تمام کشورها به‌سرعت در حال گسترش است. فناوری استفاده از اسید فرمیک، به‌عنوان یک پروژه‌ی جدید طراحی و برای اولین بار در اتوبوس برقی استفاده شده است.