افغانستان: ایران با استفاده بی‌رویه، آب‌های مشترک را خشکانده است

وزارت آب افغانستان می‌گوید ایران با استفاده بی‌رویه از آب‌های مشترک مرزی با افغانستان سبب خشک شدن این حوزه‌ها شده است. وزیر آب افغانستان می‌گوید ایران ۶۰۰ سد بر دریاهای مشترک ساخته در حالی که افغانستان در حال ساخت تنها چهار سد است. پیشتر، رئیس جمهوری ایران گفته بود که نگران ساخت سدها در افغانستان است.