اموجی، چاشنی احساس در پیام‌های متنی بی روح

اموجی، چاشنی احساس در پیام‌های متنی بی روح

در چهارمین سالروز اموجی، به بررسی این پدیده خواهیم پرداخت؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را بهترین تغییر دنیای دیجیتال در حوزه‌ی قوانین نگارشی عنوان کرد.