انتخاب ریاست جمهوری هند در حال برگزاری است

در هند انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است. رئیس جمهور هند به صورت غیر مستقیم و با آرا اعضای مجلس کشور و مجالس ایالتی انتخاب می شود.