برنامه‌های بریتانیا برای دویستمین سالگرد مرگ جین آستین

دویستمین سالگرد مرگ یکی از بزرگترین نویسندگان بریتانیا؛ این هفته درسراسر این کشور، گرامی داشته می‌شود.