دستگاه های تلاشی الکترونیکی دروازه های کابل فعال می‌ گردند

مقام‌ها در وزارت امور داخله از کار تکمیل ساخت‌وساز دست‌گاه‌های تلاشی الکترونیکی دروازه‌های کابل خبر می‌دهند.

فرماندهی زون ساحوی ۱۰۱ آسمایی کابل با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که کار ساخت دست‌گاه‌های تلاشی الکترونیکی جهت بازرسی وسایط در دروازه‌های کابل آغاز گردیده بود که اکنون به پایان رسیده‌اند.

در اعلامیه این فرماندهی آمده‌است که بعد از این وسایط‌های نقلیه‌یی که بارشان بیش از ۴٫۶ سانتی متر باشند، اجازۀ ورود به داخل کابل را پید نخواهند کردد.

فرماندهی زون ۱۰۱ آسمایی برای تاجران ملی، مالکان و راننده‌گان وسایط نقلیه گفته‌است که حین بارگیری وسایط‌شان وزن تعیین شده را مطابق نورم در نظر داشته‌باشند.

این فرماندهی افزوده‌است که وسایط که بارگیری می‌شود باید بارشان از ۴٫۶۰ سانتی متر، اضافه نباشد.

در خبرنامه‌یی این فرماندهی آمده‌است که در صورتی مالکان و راننده‌گان وسایط نقلیه موارد ذیل را در نظر نگیرند، اموال اضافی‌شان، پایین و اجازۀ ورود را به داخل کابل پیدا نخواهد کرد.

گفتنی‌ست که قبل از این موترهای دارای تناژ بلند در جاده‌های عمومی کشور به شکل آزانه رفت‌وآمد ‌کردد ند که باعث خرابی بسیاری از سرک‌های عمومی کشور شده‌اند.

تا هنوز هیچ نهاد به شمول وزارت امور داخله، شهرداری کابل و سایر نهادهای ذیدخل در مورد موترهای دارای تناژ بلند، اندک‌ترین توجه را در این قسمت انجام نه‌داده‌اند.