دلیلی اصلی برای ناشناخته ماندن حیات و تمدن‌های فرازمینی تا به امروز

دلیلی اصلی برای ناشناخته ماندن حیات و تمدن‌های فرازمینی تا به امروز

به باور برخی، حیات در محل‌های دیگری از جهان هستی حتما وجود دارد. اما چرا تا به امروز ما نتوانسته‌ایم آن‌ را شناسایی کنیم؟