مرته ساکر:/ سانچس برای تصمیم گیری به زمان نیاز دارد

پر مرته ساکر، مدافع آرسنال مدعی شد که الکسیس سانچس برای تصمیم گیری درمورد آینده اش به فکر کردن نیاز دارد.