چرا بیمه عمر برای کارآفرینان حیاتی است

چرا بیمه عمر برای کارآفرینان حیاتی است

بدون چتر حفاظتی بیمه عمر مناسب، مرگ ناگهانی یا معلولیت بنیانگذار میتواند موجب خسارت به شرکت، بدهیهای سنگین و درنهایت ورشکستی و سقوط کسب و کار شود.