گامی دیگر در مسیر ساخت اندام‌های بدن انسان با استفاده از سلول‌های بنیادی

گامی دیگر در مسیر ساخت اندام‌های بدن انسان با استفاده از سلول‌های بنیادی

 توانایی تولید اندام‌های جایگزین برای بدن بدون نیاز به عضو‌ اهدایی و تنها با استفاده از سلول‌های بنیادی، باعث ایجاد تحول بزرگی در دنیای پزشکی خواهد شد.