۶ گام برای ساختن یک وبینار موفق

۶ گام برای ساختن یک وبینار موفق

وبینار شکل جدیدی از برگزاری کنفرانس‌ است که در وقت و هزینه‌ صرفه‌جویی می‌کند و مخاطبان به‌صورت غیر حضوری در آن شرکت می‌کنند.