تیم روباتیک دختران افغانستان: به واشنگتن آمده‌ایم تا ثابت کنیم می‌توانیم

شش دختر محصل عضو تیم افغانستان خود را برای شرکت در یکی از مراحل رقابت در مسابقات روباتیک در واشنگتن آماده می‌کنند. آنها برای رسیدن به این مسابقات موانع زیادی را پشت سر گذاشته‌اند.