دفتر محقق می گوید ادعای کشته شدن یک عروس توسط محافظانش نیاز به بررسی دارد

دفتر محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی می‌گوید پروندۀ ادعای کشته‌شدن یک عروس توسط نگه‌بانانش نیاز به بررسی بیش‌تر دارد.

یک‌شب پیش در جریان گذشتن یک کاروان عروسی از نزدیک خانۀ حاجی محمد محقق افراد مسلح در میان این کاروان شادیانه شلیک کردند که گفته شد نگه‌بانان آقای محقق نیز دست به شلیک زدند.

معاون سخن‌گوی وزارت امور داخلۀ افغانستان گفت که در پی شلیک نگه‌بانان معاون دوم رییس اجرایی عروس کشته و جهار نفر دیگر زخمی گردیده‌اند.

اما دفتر معاون دوم ریاست اجرایی با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید که افراد مسلح غیر مسؤول در میان کاروان عروسی در نزدیک خانۀ محمد محقق تیراندازی کرده و حتا آن را افزایش داده بالای پاس‌گاهی که در محل بوده نیز شلیک کرده‌اند.

ضمن این‌که گفته شده افراد مسلح غیر مسؤول سبب برهم‌زدن اوضاع و امنیت منطقه شدند، دفتر محمد محقق کشته و زخمی‌شدن افراد را نیز به تیراندازی افراد مسلح ربط داده و گفته‌است که در جریان این تیراندازی عروس کشته و چندتن زخمی گردیده‌اند.

در اعلامیه گفته شده که در گام نخست، حادثه نیمه‌شب اتفاق افتیده و نیاز به بررسی بیش‌تر دارد و قضاوت در مورد آن زودهنگام و قبل از موقع است.

در ادامۀ اعلامیۀ معاون دوم ریاست اجرایی آمده‌است به خاطری که حادثه در نزدیک ساحۀ امنیتی آقای محقق اتفاق افتیده، به دستور وی در همان لحظات اولیه نگه‌بانان پاس‌گاه مربوطه به خاطر کمک به روشن‌شدن قضیه به حوزۀ امنیتی سپرده شده‌اند.

 دفتر محمد محقق می‌گوید چندنفر از افراد مسلحی که تیراندازی کرده بودند نیز توسط حوزۀ سوم امنیتی گرفتار گردیده‌اند و آنانی که فرار نمودند زیر پی‌گرد پولیس قرار دارند.

در همین حال وزارت امور داخله گفته‌است که چهارتن که از نگه‌بانان معاون دوم ریاست اجرایی بودند، پس از روی‌داد بازداشت گردیده‌اند.