سازمان‌دهندگان کمپین ‘نامم کجاست’ از روحانیون کمک خواستند

سازمان‌دهندگان کمپین اینترنتی "نامم کجاست" از روحانیون می‌خواهند تا با ارتقای سطح آگاهی، با سنت حذف نام زنان مقابله کنند. در جامعه سنتی افغانستان بردن نام زنان در خیلی از مناطق این کشور ننگ و عار شمرده می‌شود.