روزنامه‌های کابل؛ چهارشنبه اول سنبله

بیشتر سرمقاله و مطالب تحلیلی روزنامه‌های امروز، چهارشنبه اول سنبله/تیر کابل به استراتژی جدید آمریکا درباره افغانستان اختصاص یافته است.