روزنامه‌های کابل؛ چهارشنبه ۲۶ میزان

روزنامه‌های صبح امروز ۲۶ میزان/مهر با بررسی این رویدادها آن را به نشست عمان برای صلح ربط داده و پاسخ خونین طالبان به دعوت به گفت‌وگوهای صلح خواندند.