شهری طراحی شده توسط زنان و برای زنان

یک کارشناس شهرسازی می گوید زندگی در شهرهایی که بد طراحی شده‌اند نه تنها راحت نیست بلکه برای زنان نیز ناامن است. در بخشی از مجموعه برنامه‌های صد زن، او توضیح می دهد که معماری و شهرسازی بهتر و شبکه حمل و نقل عمومی که بهتر کار کند به چه شکل می تواند امنیت را برای زنان افزایش دهد.