کودکان آواره روهینگیا شرایط بسیار بدی در بنگلادش دارند

صندوق کودکان ملل متحد موسوم به یونیسف نسبت به اوضاع وخیم و غیرقابل تحمل کودکان آواره روهینگیا در اردوگاه‌های بنگلادش هشدار داده است.