دانشمندان نظریه شبکه کوانتومی آینده را تأیید کردند

دانشمندان نظریه شبکه کوانتومی آینده را تأیید کردند

برای تأیید احتمال دستیابی به شبکه‌ی کوانتومی، ابتدا باید درهم‌تنیدگی کوانتومی را اثبات کرد.