سیگار: ۱۵۲ سرباز افغان از محل آموزش نظامی در آمریکا فرار کرده‌اند

اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگاراعلام کرده که از سال ۲۰۰۵ تاکنون ۳۲۰ نظامی خارجی بدون اجازه خدمت را در آمریکا ترک کرده که ۱۵۲ نفر آنان افغان بودند. در این مدت ۲۵۳۷ نظامی افغان برای آموزش به آمریکا رفته‌اند.