دختران افغان: می‌خواهیم با لباس دلخواه‌مان تمرین کنیم

اکثر لباس‌های ورزشی برای ورزشکاران زن در افغانستان مناسب آن رشته ورزشی نیست. برخی ورزشکاران زن می‌گویند داشتن چادر/روسری مانع تمرینات حرفه‌ای زنان می‌شود.