نکاتی برای ایجاد فرهنگ سازمانی بر اساس مسئولیت پذیری

نکاتی برای ایجاد فرهنگ سازمانی بر اساس مسئولیت پذیری

مسئولیت‌پذیری نقش بسزایی در پیشرفت و موفقیت افراد ایفا می‌کند. به بیان دیگر، مسئولیت‌پذیری باعث ایجاد تعهد می‌شود و تعهد، موفقیت ایجاد می‌کند.