نگاهی به زندگی حرفه‌ای زن کارآفرین تاجیک

در کشورهای اروپای شرقی زنان بیشتری در عرصه مدیریت هستند، احتمالا این انتظار می‌رود که در جمهوری‌های شوروی سابق از جمله تاجیکستان هم وضع همین باشد.