شادمانی خیابانی هزاران نفر از مخالفان موگابه در پایتخت زیمبابوه

هزاران نفر از مردم زیمبابوه با شادمانی در خیابان های پایتخت، از روی کار آمدن نظامیان استقبال کردند و خواستار کناره گیری رابرت موگابه از قدرت شدند. تظاهرات کنندگان با پاره کردن تصاویر آقای موگابه به سمت دفتر و محل اقامت او راهپیمایی کردند.