وزارت داخله افغانستان: عاملان سند ‘تبعیض آمیز’ علیه تاجیک‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرند

وزارت کشور افغانستان می‌گوید هیئتی برای بررسی سندی تعیین شده که ظاهراً نشان‌دهنده تبعیض علیه تاجیک‌ها در بخشی از این وزارت‌خانه است.