جایگزینی قدرت مطلق رهبری با مشارکت و همکاری تیمی

جایگزینی قدرت مطلق رهبری با مشارکت و همکاری تیمی

توانایی تصمیم‌گیری در شرایط سخت، یکی از مهم‌ترین وظایف رهبری است. ولی برتری‌جویی به‌واسطه‌ی قدرت و اختیارات، هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت.