هفته نامه ویدیویی ۸۰: مراسم جوایز بازی‌های ویدیویی سال ۲۰۱۷

هفته نامه ویدیویی ۸۰: مراسم جوایز بازی‌های ویدیویی سال ۲۰۱۷

در هشتادمین قسمت از هفته‌نامه ویدیویی زومجی، از مراسم جوایز بازی‌های ویدیویی می‌گوییم که بامداد جمعه برگزار شد.