مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۷ را رد کرد

مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۷ افغانستان را که شامل حدود ۵.۳ میلیارد دلار بود رد کرد. به گفته نمایندگان مجلس در این سند ۱۲ نقص وجود داشت که باید توسط وزیر مالیه/دارایی افغانستان رفع شود.